Cersanit
home  
 
Raporty bieżące

2011  ||  2010  ||  2009  ||  2008  ||  2007  ||  2006  ||  2005  ||  2004  ||  2003

Kwartał 4  ||  Kwartał 3  ||  Kwartał 2  ||  Kwartał 1

Raport bieżący nr 2029-06-2006
Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2006 r. Spółka podpisała aneks do Umowy o Przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji z Bankiem BPH S.A. z dnia 13 sierpnia 2003 r., z późniejszymi zmianami, o której informowano w raportach bieżących: nr 32 z dnia 13 sierpnia 2003 r., nr 28 z dnia 27 grudnia 2005 r. oraz nr 7 z dnia 16 maja 2006 r.

Raport bieżący nr 1926-06-2006
Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 26 czerwca 2006 r. powziął informację o zarejestrowaniu (z datą 16 czerwca b.r.) przez Urząd Miejski w Nowogradzie Wołyńskim w Obwodzie Żytomierskim (Ukraina) podwyższenia kapitału zakładowego Cersanit Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogradzie Wołyńskim do kwoty 1.500.000 USD (z przeliczenia UAH; co stanowi równowartość 4.779.000 PLN wg kursu średniego NBP ogłoszonego w dniu 16 czerwca b.r.; 1 USD = 3,1860 PLN).

Raport bieżący nr 1821-06-2006
Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 21 czerwca 2006 r., powołała na okres trzech lat Zarząd w następującym składzie:

Raport bieżący nr 1721-06-2006
Zarząd Cersanit S.A. oświadcza, że Spółka przestrzega zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005”, który został przyjęty Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 15 grudnia 2004 r. w zakresie określonym w załączniku.

Raport bieżący nr 1621-06-2006
Zarząd Cersanit S.A. podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających na WZA Spółki w dniu 20 czerwca 2006 r. co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów:

Raport bieżący nr 1521-06-2006
W nawiązaniu do raportu bieżącego 14/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r., Zarząd Cersanit S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące powołanych w dniu 20 czerwca b.r. osób nadzorujących.

Raport bieżący nr 1421-06-2006
Zarząd Cersanit S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez WZA Cersanit S.A. w dniu 20 czerwca 2006 r.

Raport bieżący nr 1321-06-2006
Zarząd Cersanit S.A. podaje do publicznej wiadomości informację, że następujący członkowie Rady Nadzorczej Spółki podjęły w dniu 20 czerwca 2006 r. decyzję o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji:

Raport bieżący nr 1209-06-2006
W związku z podjęciem przez Zarząd Cersanit S.A. decyzji o budowie i uruchomieniu przez spółkę zależną fabryki ceramiki sanitarnej i fabryki płytek ceramicznych na Ukrainie, Spółka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 czerwca 2006 r. Cersanit Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogradzie Wołyńskim na Ukrainie (podmiot w 100% zależny od Cersanit S.A.) podpisał umowę z francusko-ukraińskim wspólnym przedsiębiorstwem z siedzibą w Kijowie, na wykonanie I etapu robót budowlanych w ramach inwestycji: budowa fabryki ceramiki sanitarnej i płytek ceramicznych w Nowogradzie Wołyńskim na Ukrainie.

Raport bieżący nr 1107-06-2006
Zarząd Cersanit S.A. podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał ZWZA Cersanit S.A. w dniu 20 czerwca 2006 r.

Raport bieżący nr 1005-06-2006
Zarząd Cersanit S.A. informuje, iż powziął wiadomość od Commercial Union OFE BPH CU WBK, że w wyniku transakcji nabycia akcji Cersanit S.A. w dniu 25 maja 2006 r., CU OFE zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów powyżej 5%.

Raport bieżący nr 929-05-2006
Zarząd „Cersanit” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 395

Raport bieżący nr 818-05-2006
Zarząd Cersanit S.A. informuje o przekazaniu do publicznej wiadomości w 2005 r. następujących raportów bieżących i okresowych:

Raport bieżący nr 716-05-2006
Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 16 maja 2006 r. Spółka podpisała aneks do Umowy o Przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji z Bankiem BPH S.A., na kwotę 130 mln PLN, o której informowano w raportach bieżących: nr 32 z dnia 13 sierpnia 2003 r. oraz nr 28 z dnia 27 grudnia 2005 r.

Raport bieżący nr 611-05-2006
Zarząd Cersanit S.A. informuje, że ulega zmianie termin podania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego za 2005 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2005 r., podany w raporcie bieżącym nr 1/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. Wspomniane raporty zostaną opublikowane w dniu 15 maja b.r.

Raport bieżący nr 526-04-2006
Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 25 kwietnia 2006 r. Cersanit S.A. zawarł z

Raport bieżący nr 420-04-2006
Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 19 kwietnia 2006 r. podpisał aneks do umowy kredytowej z Calyon Bank Polska S.A. (poprzednio Credit Lyonnais Bank Polska S.A.) z dnia 21 lipca 2003 r. (raport bieżący 12/2005 z 02.05.2005 r.). Zgodnie z ww. aneksem kwota kredytu podwyższona została do 50.000.000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów), a ostateczny termin spłaty kredytu został przedłużony do 17 kwietnia 2007 r.

Raport bieżący nr 320-04-2006
Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dniu 19 kwietnia 2006 r. podpisał z Calyon Bank Polska S.A. (poprzednio Credit Lyonnais Bank Polska S.A.) aneks do Umowy Programu Emisji Obligacji na kwotę 40.000.000,- PLN (słownie złotych: czterdzieści milionów), z dnia 27 grudnia 2002 r. (raport bieżący 11/2005 z 02.05.2005 r.).